แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกุมาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2

ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์. (2563). COVID-19 รู้ทันป้องกันได้. กรุงเทพมหานคร : สถาพรบุ๊คส์.  248 หน้า.  ราคา 250 บาท. *****

          Covid-19 รู้ทันป้องกันได้ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 สาเหตุของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในแง่มุมต่างๆ อย่างครอบคลุม ตั้งแต่แหล่งที่มาของเชื้อไวรัส รูปร่างลักษณะของไวรัส อาการที่ส่งผลต่อร่างกาย การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ตลอดจนสถานการณ์การระบาดทั่วโลกและในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงล่าสุด นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวทางการรักษาและป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ ผลกระทบจากนโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดของหน่วยงานภาครัฐ การปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) แบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หลังผ่านพ้นวิกฤติ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมและตระหนักถึงความสำคัญของการระบาด ภายในเล่มแทรกเกร็ดความรู้ คำศัพท์ และอินโฟกราฟิกตลอดทั้งเล่ม เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3  เลขเรียกหนังสือ 616.91               

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

 

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่