แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ส. (2563). มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์.  187 หน้า.                    ราคา 248 บาท. *****

          มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับจีน เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและสถานเอกอัคร- ราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "70 ปีแห่งการ สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1949" ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ในงานสัมมนาวิชาการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง "มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม"  โดยทรงเน้นสารสนเทศที่นำ เสนอสื่อในนวนิยายที่ทรงแปล 9 เรื่อง  บทละครพูด 1 เรื่อง เสริมด้วยเรื่องสั้นหลายเรื่องและ ความเรียงร้อยแก้ว 1 เรื่อง วรรณกรรมจีนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยาย เป็นข้อมูลหลักฐาน เสริมที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์สังคมจีนได้ในหลายแง่มุม 

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2  เลขเรียกหนังสือ 390.09593          

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่