แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 4

อี, ซอยอน. (2562). คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี : TOPIK 1 ฉบับปรับปรุง =: Easy TOPIK 1. กรุงเทพมหานคร : I Love CU.  240 หน้า.  ราคา295 บาท.

          คู่มือเตรียมสอบวัดระดับภาษาเกาหลี : TOPIK 1 ฉบับปรับปรุง = Easy TOPIK  เป็นหนังสือซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อลดความกังวลใจของผู้เข้าสอบ โดยได้แนะนำการเตรียมตัวก่อนสอบ อาทิ กำหนดการสอบ การคิดคะแนน ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติในการสอบ พร้อมวิเคราะห์และอธิบายคำถามแต่ละประเภท เพื่อให้เข้าใจและตอบคำถามได้ตรงจุด มีแบบฝึกก่อนสอบ พร้อมเฉลย และคำอธิบายภาษาไทย ตลอดจนรวบรวมข้อสอบตัวอย่างที่เคยออกสอบจริงให้ได้ทดลองทำ เพื่อให้ผู้อ่านมีความมั่นใจและมีความพร้อมในการสอบมากยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 495.7076

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่