แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 5

เบาหวาน. (2550). เบาหวาน : อาหารลดน้ำตาลในเลือด. (พิมพ์ครั้งที่ 3.). กรุงเทพมหานคร: แสงแดด.   119 หน้า. ราคา 185 บาท.

          เบาหวาน:อาหารที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือด อาหารที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดที่ดีกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เรียกได้ว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพของคนที่เป็นเบาหวาน การกินอาหารที่เหมาะสมโดยเฉพาะการกินแบบมังสวิรัติ หรือแบบแมคโครไบโอติกส์จึงเป็นแนวทางการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมกับคนที่เป็นเบาหวาน

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 641.5631

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่