แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1

จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ. คณะนิติศาสตร์. (2563). กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือ

ปฏิบัติงาน ในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน. 502 หน้า. ราคา 360 บาท.

          กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงาน ในการออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจำคุก การค้น การปล่อยชั่วคราว มีเนื้อหาเกี่ยวกับหมายเรียก(SUMMONS)หมายอาญา(CRIMINAL WARRANTS) การจับ(ARREST)การควบคุม(KEEP IN CUSTODY)การขัง(DETENTION) การจำคุก(IMPRISONMENT) การค้น(SEARCH)และการปล่อยชั่วคราว(PROVISIONAL RELEASE)รวมทั้งภาคผนวก เกี่ยวกับกฎกระทรวง ระเบียบ พร้อมทั้งคำสั่งต่าง ๆ

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 345.05

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่