แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 1

สมเดช โรจน์คุรีเสถียร. (2562). รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 15 กับผลกระทบในการเรียภาษีอากร. กรุงเทพมหานคร : ธรรมนิติ เพรส.

          272 หน้า. ราคา 210 บาท.

          รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับผลกระทบในการเรียภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป อันมีผลทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปรับปรุงระบบบัญชี การบันทึกบัญชี การรับรู้รายได้ และรายได้ของกิจการให้ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ได้กำหนดให้กิจการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้กับลูกค้า  ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนั้นๆ กิจการจะรับรู้รายได้ตามหลักการสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการที่ต้องครบถ้วนทั้ง 5 ขั้นตอน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 346.096

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่