แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 2

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2562). หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3.). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 375 หน้า. ราคา 280 บาท.

          หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา หลักและพื้นฐานการอุดมศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อให้สังคมโดยเฉพาะผู้นำทางการศึกษา ได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาอย่างลึกซึ้ง เข้มข้น และคมชัดมากขึ้น จะได้ช่วยกันผลักดันให้มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ยกระดับประเทศไทยให้ก้าวหน้าและยิ่งใหญ่ขึ้นได้โดยมีจุดมุ่งหมายของการอุดมศึกษา หลักสูตรระดับอุดมศึกษา การดำเนินการสอนในระดับอุดมศึกษา งานวิจัย : หลักคิดและวิธีคิดในการดำเนินงาน งานบริการชุมชน นิสิตนักศึกษากับการเรียนการสอน อาจารย์มหาวิทยาลัยกับผลงานทางวิชาการ : สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข ผู้บริหารกับการพัฒนางานทางวิชาการและเอกสาร การบริหารสถาบันอุดมศึกษา และความเป็นผู้นำในสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ

เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 378

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่