แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 2

ดุษฎี อายุวัฒน์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. (2562). ศาสตร์และวิธี  วิทยาการศึกษาการย้ายถิ่นของประชากร =: Science and methodology of migration.   ขอนแก่น : สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 231 หน้า. ราคา 280 บาท

          ศาสตร์และวิธีวิทยาการศึกษาการย้ายถิ่นของศาสตร์และวิธีวิทยาการศึกษาการย้ายถิ่นของประชากร = science and methodology of migration เนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ว่าด้วยการย้ายถิ่น แนวคิด ทฤษฎีทางภูมิศาสตร์ว่าด้วยการย้ายถิ่น แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาว่าด้วยการย้ายถิ่น แนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการย้ายถิ่น แนวคิด ทฤษฎีทางการพัฒนาว่าด้วยการย้ายถิ่น และแหล่งสืบค้นข้อมูลการย้ายถิ่นของประชากร เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 304.8

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่