แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 3

ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์. (2563). COVID-19 รู้ทันป้องกันได้. กรุงเทพมหานคร : สถาพรบุ๊คส์. 243 หน้า. ราคา 250 บาท.

          Covid – 19 รู้ทันป้องกันได้ Covid – 19 รู้ทันป้องกันได้ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 สาเหตุของโรคโควิด-19ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกในแง่มุมต่างๆ อย่างครอบคลุมตั้งแต่แหล่งที่มาของเชื้อไวรัส รูปร่างลักษณะของไวรัส อาการที่ส่งผลต่อร่างกาย การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสตลอดจนสถานการณ์การระบาดทั่วโลก และในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงล่าสุด นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวทางการรักษา และป้องกันตนเองจากการติดเชื้อผลกระทบจากนโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการระบาดของหน่วยงานภาครัฐ การปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) แบบเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)หลังผ่านพ้นวิกฤติ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 616.91

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่