แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1

สรรควิไสยนรบดี, พระเจ้าบรมวงค์ กรมหมื่น และไพรวัลย์ โลโท. (2565). เกษตรกรรมในสยาม: บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรสยาม. เชียงใหม่ :

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 381 หน้า. ราคา 299 บาท.

          เกษตรกรรมในสยาม : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรสยาม เป็นดุษฎีนิพนธ์ หรืองานวิจัยอันเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ระดับปริญญาเอกของพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ ผู้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรัสเรียกเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วว่า“ดอกเตอร์ติลเก”

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 338.17

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่