แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2

อิงอร กิมกง. (2564). วิทยาภูมิคุ้มกัน =: Immunology. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 195 หน้า. ราคา 250 บาท.

          วิทยาภูมิคุ้มกัน = Immunology  ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวิทยาภูมิคุ้มกัน หลักการพื้นฐานของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์ อวัยวะ และสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ภูมิต้านจุลินทรีย์ ภูมิต้านมะเร็ง วิทยาภูมิคุ้มกันของการปลูกถ่ายอวัยวะ ภาวะผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วในบางเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน และการประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 616.079

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่