แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2

บูลย์จีรา ชิรเวทย์. (2564). โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ =: English sentence structure. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 154 หน้า. ราคา 220 บาท.

          โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ = English sentence structure แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 นำเสนอแนวคิดและการวิเคราะห์เบื้องต้น โดยเริ่มจากการอภิปรายประเภทของคำ (word classes) โครงสร้างและประเภทของวลี (phrase structure and categories) องค์ประกอบพื้นฐานของประโยค (basic sentence elements) และประเภทของประโยค (sentence types)

ตอนที่ 2 นำเสนอกระบวนการที่ทำให้ประโยคมีความซับซ้อนขึ้น โดยเริ่มจากการอภิปรายการเชื่อมความ (coordination) การซ้อนความ (subordination) และในลำดับสุดท้ายเป็นการอภิปรายการเปลี่ยนลำดับคำในประโยค (rearrangement of words) และปัจจัยทางสัมพันธสาร (discourse factors) ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 425

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่