แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม และสมใจ ศิระกมล. (2564). พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ =: Ethical behaviors of professional nurses (พิมพ์ครั้งที่ 3.). เชียงใหม่:

            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 186 หน้า. ราคา 200 บาท.

          พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ = Ethical behaviors of professional nurses กล่าวถึงพฤติกรรมที่มาของพฤติกรรมจริยธรรม การแสดงพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลในสังคมยุคใหม่ ปัญหาพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล และการส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาล พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพและพฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เหมาะสำหรับนักศึกษา  และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 610.730692

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่