แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2

กานดา หวังชัย. (2564). การลดการปนเปื้อนของผลิตผลทางการเกษตรด้วยโอโซน (พิมพ์ครั้งที่ 2.). เชียงใหม่: ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 161 หน้า.

            ราคา 300 บาท.

          การลดการปนเปื้อนของผลิตผลทางการเกษตรด้วยโอโซน ปัจจุบันคนไทยได้ตระหนักถึงการรับประทานผักและผลไม้ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยเลือกหาสินค้าที่ปลอดภัย และมีความมั่นใจว่าปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี แล่สินค้าผักผลไม้บางชนิดที่วางจำหน่ายยังพบว่ามีการปนเปื้อนทั้งจุลินทรีย์ และสารกำจัดศัตรูพืชที่เกินมาตรฐาน

เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 615.905

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่