แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3

จอมภพ แววศักดิ์. (2564). ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ MATLAB. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 410 หน้า. ราคา 360 บาท.

          ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ Matlab เข้าใจระเบียบระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์โดยใช้ Matlab ซึ่งครอบคลุมเทคนิคต่าง ๆ ที่อาศัยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่หลากหลายสำหรับการนำไปประยุกต์กับปัญหาทางฟิสิกส์ ตั้งแต่กลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล ฟิสิกส์อวกาศ แม่เหล็กไฟฟ้า นิวเคลียร์ ควอนตัมทฤษีจลน์ของแก๊ส โดยมีหัวข้อครอบคลุมสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย พีชคณิตเชิงเส้นการแปลงฟูเรียร์ การปริพันธ์และความน่าจะเป็น โดยหนังสือเล่มนี้จะเน้นการประยุกต์กับโปรแกรมภาษา Matlab เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 530.0285

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่