แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3

ชาย โพธิสิตา, & มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. (2564). ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ: คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 9.).             กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้ง. 374 หน้า. ราคา 620 บาท.

          ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ : คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์ นักวิจัย ถ้าในด้านความสามารถทางระเบียบวิธีไม่เข้มแข็ง ก็ยากที่จะผลิตผลงานชั้นดี หนังสือเล่มนี้ มุ่งยกระดับศักยภาพการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ตั้งแต่การออกแบบการวิจัย จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ หรือนักวิจัยมืออาชีพ นี่คือหนังสือที่คุณไม่ควรพลาด เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 001.42

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่