บรรณานิทัศน์หนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 4

อิโนฮิโรอากิ.. (2564). Go! JLPT N3 คำศัพท์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 200 หน้า. ราคา 240 บาท.

          Go JLPT N3 คำศัพท์  GO! JLPT N3 คำศัพท์ เป็นการเรียนรู้และทบทวนคำศัพท์ระดับกลาง (N3) กว่า 900 คำ แบ่งตามหมวดหมู่ คำแปลครบครันทั้งคำศัพท์และประโยคตัวอย่าง พร้อมแบบฝึกหัดจำนวนมาก เหมาะสำหรับใช้เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 และใช้เสริมคลังคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ "บทพัฒนาทักษะ" ผู้เรียนจะได้ฝึกจดจำคำศัพท์แบ่งตามหมวดคำและคุณลักษณะของคำ พร้อมแบบฝึกหัดจำนวนมาก และ "ตัวอย่างข้อสอบ" ให้ผู้เรียนทดลองทำข้อสอบที่มีรูปแบบเสมือนข้อสอบจริง เพื่อวัดความสามรถในการจดจำคำศัพท์และการนำไปใช้ได้ถูกต้อง เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 495.68

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่