บรรณานิทัศน์หนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 4

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2564). เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้. กรุงเทพมหานคร : เพชรเกษมการพิมพ์. 290 หน้า. ราคา 275 บาท.

          เทคนิคการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการเสริมสร้างให้ครูเกิดการเรียนรู้ พัฒนาการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยมีเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ แนวคิด และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีกรณีตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เพียงพอที่จะช่วยให้ครูมีสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 371.26

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่