บรรณานิทัศน์หนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 4

สิริยา รัตนช่วย. (2564). ตำราการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน =: Knowledge management in community development. ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.             290 หน้า. ราคา 275 บาท.

          การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ครูเกิดการพัฒนาเรียนรู้ พัฒนาการวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มากขึ้น โดยมีเนื้อหาเป็นองค์ความรู้ แนวคิด หลักการ และแนวปฎิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีกรณีตัวอย่าง กิจกรรมการเรียนรู้ และการฝึกปฎิบัติด้วยตนเอง เพียงพอให้ครูมีสมรรถนะด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างดี เหมาะสำหรับนักศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 371.26

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่