แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 5

ไชยพร ยุกเซ็น. (2564). การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล =: Prehospital trauma care. กรุงเทพมหานคร: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี            มหาวิทยาลัยมหิดล. 482 หน้า. ราคา 650 บาท.

          การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล = Prehospital trauma care เป็นหนังสือที่รวบรวมองค์ความรู้ที่ครอบคลุมและทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย การดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ และการดูแลผู้บาดเจ็บในสถานการณ์พิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล ซึ่งเหมาะกับนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ นักศึกษาแพทย์ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับ พยาบาลเวชปฏิบัติ เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 616.025

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่