แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 5

สายฝน เอกวรางกูร. (2564). ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 280 หน้า. ราคา 231 บาท.

          ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของเนื้อหาสู่ปฏิบัติการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เนื้อหาครั้งแรกมุ่งทำความเข้าใจหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ เนื้อหาครั้งหลังมุ่งนำเสนอรูปธรรม ปฏิบัติการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า เนื้อหาร้อยเรียงให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและมีความไวต่อการคัดกรอง ประเมิน เข้าถึง บำบัดรักษาพยาบาล และดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าตามระดับความรุนแรงจากบุคลากรสุขภาพ จิตอาสา ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สูงอายุ ซึ่งเติมเต็มพลังชีวิตบวกเพื่อเยียวยาจิตใจของตนเองได้อย่างทันสมัย สอดคล้อง และน่าสนใจ โดยมุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อการบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า จนเกิดกระบวนการฟื้นหาย สามารถใช้ชีวิตด้วยความสุขสงบ สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  เหมาะสำหรับนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 618.9768527

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่