แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 5

ชัยพงษ์ สำเนียง, & มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสังคมศาสตร์. (2564). ประวัติศาสตร์เมืองแพร่: รัฐจารีตสู่ การสร้างอาณานิคมภายในภายใต้วาทกรรม "รัฐชาติ". พิษณุโลก: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ    สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 239 หน้า. ราคา -

          ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ : รัฐจารีตสู่การสร้างอาณานิคมภายในภายใต้วาทกรรม "รัฐชาติ" ไม่มีความเจ็บปวดใดเท่ากับการไม่รู้ว่าเราเป็นใครในอดีต เมืองแพร่ในการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมภาคเหนือ พลวัตนครรัฐแพร่ : ยุคก่อตั้งเมืองถึงยุคแว่นแคว้น โต้แย้ง ต่อรอง ภายใต้อำนาจที่ไม่เท่าเทียม : เมืองแพร่ในสถานะเมืองประเทศราชของสยาม (พ.ศ. 2313 - ต้นทศวรรษที่ 2430) การสร้างอาณานิคมภายในในยุคปฏิรูปการปกครอง : เมืองแพร่ทศวรรษที่ 2430 - พ.ศ. 2475 ประวัติศาสตร์เมืองแพร่สมัยใหม่ และตำแหน่งแห่งที่เมืองแพร่ในประวัติศาสตร์

เหมาะสำหรับนักศึกษา ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 959.3

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

ข่าวประกาศ

บความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่