แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน  2561 ครั้งที่ 1

ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะhttps://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_d841b03cd01a93
แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่