แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนตุลาคม  2561 ครั้งที่ 1

ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ

 https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_97140cf6072c29

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่