แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2562 ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนเมษายน  2562 ครั้งที่ 3

ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ


https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_fd001c10bdc556

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่