แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม  2562 ครั้งที่ 3

ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ

https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_9db2fdd517e827

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่