แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 5

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม  2562 ครั้งที่ 5

ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ


https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_60290eab23f517

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่