แนะนำหนังสือที่น่าสนใจประจำเดือนกันยายน 2562

ธวัลกร ฉัตราธรรม.  โลกวิวัฒนาการ สภาวะและผลกระทบ.  กรุงเทพมหานคร : กอแก้ว, 2562.  224 หน้า.

          เรื่องจริงเกี่ยวกับโลกของเราที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ เพื่อปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ โดยรวมแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับกำเนิดโลก วิวัฒนาการของโลก ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก วิกฤติทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อมนุษยชาติ เราต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อการอยู่รอด เนื้อหาในเล่มจะช่วยให้เราเข้าใจถึงสภาวะและผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ เพื่อการดำรงชีพอย่างเหมาะสม ไม่ทำร้ายและทำลายโลก ที่เป็นเสมือนบ้านหลังเดียวของพวกเรา เหมาะสำหรับทุกคน

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ 550

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่