แนะนำหนังสือที่น่าสนใจประจำเดือนกันยายน 2562

ยูซา โกสวามิ(สุภลัคน์ ลวดลาย และคณะ, ผู้แปล).  จิตวิทยาเด็กความรู้ฉบับพกพา= Child   Psychology.  กรุงเทพมหานคร : Bookscape, 2562.  229 หน้า.

          หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นบทบาทของสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลเหนือพันธุกรรม นับตั้งแต่การเลี้ยงดูในครอบครัว ความสัมพันธ์กับพี่น้องและเพื่อน การเล่น หรือการเรียนรู้ในโรงเรียน นี่คือคู่มือชั้นดีที่ผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจทางจิตวิทยาเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใหญ่ช่วย ประคองให้เด็กก้าวเดินบนเส้นทางแห่งพัฒนาการได้อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ   สมองของทารกเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร คำถามแบบใดที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กจดจำได้แม่นยำขึ้นเหตุใดเด็ก 6 ขวบจึงแก้ปัญหาบางอย่างได้ดีกว่าผู้ใหญ่ ระดับ ความมั่นคงของความผูกพันส่งผลอย่างไรต่อพัฒนาการเด็ก โลกของจิตวิทยาเด็ก คือแดนพิศวงที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไร้ขอบเขต จิตวิทยาเด็ก: ความรู้ฉบับพกพา คือกุญแจไขสู่โลกมหัศจรรย์ในสมองของทารกไปจนถึงวัยรุ่นตอนต้น โดยครอบคลุมทั้งพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา พฤติกรรมทางสังคม รวมถึงแง่มุมซับซ้อนอย่างการเรียนรู้ภาษา การใช้เหตุผล หรือจริยธรรม เป็นต้น

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ 155.4

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่