แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน 2562 ครั้งที่ 4

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนกันยายน  2562 ครั้งที่ 4

ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ


https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_651aa8d51aaf1f

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่