แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ


กิติพงศ์ อุรพิพัฒนพงศ์.  สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย : เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน.  กรุงเทพมหานคร :           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562.  388 หน้า.

          เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืนธุรกิจครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อวงการธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน "สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย : เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน" ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านกฎหมาย ธุรกิจ จิตวิทยาในครอบครัว และหลักธรรมในการทำธุรกิจ เรียกได้ว่าเป็นการกลั่นมาจากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดอย่างยาวนานของผู้เขียน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มทำธุรกิจ หรือผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้ว และจะทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนส่งต่อไปถึงคนรุ่นต่อไปได้อย่างราบรื่น

บริการที่ชั้น 3 เลขเรียกหนังสือ  658.041บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่