แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ

ฐนิสา ชุมพลEnglish writing ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร :    พราว, 2562.  328 หน้า

          English writing ฉบับสมบูรณ์ ปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง เข้มข้นด้วยแบบฝึกหัดกว่า 100 ข้อ ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นจากประสบการณ์การสอน Academic English Writing (การเขียนเชิงวิชาการ) ให้กับนักเรียนหลายๆ เชื้อชาติ และพบว่าถึงแม้หลายคนจะใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้คล่อง แต่พอต้องเขียนงานวิจัย หรือรายงานทางวิชาการ ก็จะมีปัญหาเหมือนๆ กันหมด เนื้อหาในเล่มจึงเปรียบเหมือนการศึกษาวิจัยนักศึกษาของตัวผู้เขียนเอง ที่มีระยะเวลามากกว่า 10 ปี และประมวลผลวิจัยออกมาว่า ผู้เรียนมีปัญหาจุดใดบ้าง แล้วเสนอวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างเข้าใจง่าย โดยเน้นไปที่ไวยากรณ์และตัวอย่าง เพื่อใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ  421.1

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่