แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ

สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.  รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับ         ผลกระทบในการเสียภาษีอากร.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมนิติเพรส, 2562.  766 หน้า.    

          สภาวิชาชีพบัญชีได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป อันมีผลทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องปรับปรุงระบบบัญชี การบันทึกบัญชี การรับรู้รายได้ และรายได้ของกิจการให้ถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ได้กำหนดให้กิจการรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการที่สัญญาให้กับลูกค้า  ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนั้นๆ กิจการจะรับรู้รายได้ตามหลักการสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการที่ต้องครบถ้วนทั้ง 5 ข้ันตอน คือ (1)ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า (2) ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา (3) กำหนดราคาของรายการ (4) ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา (5) รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น อย่างไรก็ดีในการรับรู้รายได้เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กิจการจะต้องปฏิบัติมีความแตกต่างกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรค่อนข้างมาก ดังนั้นเมื่อกิจการจัดทำบัญชีและงบการเงินเมื่อสิ้นรอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว จะต้องมีการปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) ในแบบ ภ.ง.ด.50  เพื่อให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ  346.096

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์


แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่