แนะนำหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ

Arthur R. Kroeber(เกษียร เตชะพีระ, ผู้แปล).  เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนกรุงเทพมหานคร :

          มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและการพัฒนา โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2562.  488 หน้า.

          "เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน" เล่มนี้เกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนทั่วไปที่แนะนำจีนสำหรับนักลงทุน และเป็นโรดแมปสำหรับทำความเข้าใจเศรษฐกิจจีนที่ทั้งลึกและกว้าง ประสานแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กับข้อมูลภาคปฏิบัติของเศรษฐกิจจีน เน้นเรื่องเศรษฐกิจแต่ไม่ละเลยความเป็นจริงทางการเมืองที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ยุคปฏิรูปเศรษฐกิจของ "เติ้งเสี่ยวผิง" ถึง "สีจิ้นผิง" ปัจจุบัน เขียนในรูปคำถาม-คำตอบที่แบ่งบทแยกประเด็นให้ติดตามง่ายตลอดเล่ม ใช้ทั้งความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ แต่ก็วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาตามเนื้อผ้า โดยมองเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียอาคเนย์ และทุนนิยมตะวันตกที่พัฒนาแล้วเสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ "ผู้ใฝ่รู้ที่ต้องการเข้าใจเศรษฐกิจจีนอย่างรอบด้าน" จัดเป็นหนังสืออ่านประกอบเรื่องเศรษฐกิจจีนเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยปูพื้นฐานให้การค้นคว้าเจาะลึกเฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น

บริการที่ชั้น 2 เลขเรียกหนังสือ    330.951

บรรณานิทัศน์โดย กาญจนา นันตรัตน์


แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่