แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนพฤศจิกายน  2562 ครั้งที่ 1

ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ

https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_7c573d50a6667f

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่