แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนธันวาคม  2562 ครั้งที่ 2

ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ

 

https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_cc17fffaa26db5

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่