แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563 ครั้งที่ 1

ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ

https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder1_0c03ff861e2038

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่