แนะนำวารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่าน ติดตามอ่านวารสารใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2563 ครั้งที่ 2

ได้ที่ชั้น 2 โซนวารสารและหนังสือพิมพ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ


https://issuu.com/aritc_crru/docs/binder3_0e38f65b149c69

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่