แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


ข้อมูลทั่วไป


เพศ
สถานภาพผู้ตอบ
สังกัดหน่วยงาน

การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านในการใช้งาน

กรณีที่ท่านใช้ เครือข่ายไร้สาย Wireless ท่านใช้ชื่อใด

จุดประสงค์ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ความถี่ในการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (โดยเฉลี่ย)


ท่านใช้บริการเครือข่ายในช่วงเวลาใดมากที่สุด


สถานที่ที่ใช้บริการเครือข่ายเป็นประจำ


Previous Next

ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด หมายเหตุ ระดับ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
1 2 3 4 5
1. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย (LAN)
1.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย
1.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล
1.3 จำนวนจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ให้บริการครอบคลุมทั่วถึง
1.4 ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานได้
2. ด้านความพึงพอใจต่อการใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless)
2.1 ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย
2.2 ประสิทธิภาพของเครือข่ายในการรับ/ส่ง/สื่อสารข้อมูล
2.3 จำนวนจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่ให้บริการครอบคลุมทั่วถึง
2.4 ระบบเครือข่ายช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงานได้
3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
3.1 มีอัธยาศัยดี สุภาพ
3.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
3.3 มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
3.4 ประสานงานและติดตามข้อมูลที่ดี
Previous Next

Previous

ข่าวประกาศ

บทความ

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่