ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 5 ฐาน ของบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 5 ฐาน ของบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co., Ltd. (Beijing) โดย China National Knowledge Infrastructure (CNKI) ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลของ CNKI ประกอบด้วย Academic Focus, China Academic Journals Full-text Database, China Masters’ Theses Full-text Database, China Doctoral Dissertations Full-text Database และ China Reference Works Online เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้
1.
ฐานข้อมูล Academic Fucus เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน (136ชื่อเรื่อง) วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ(132 ชื่อเรื่อง) และงานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน (27,300 บทความ) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน URL: http://cstm.cnki.net/stmt 
2.
ฐานข้อมูล China Academic Journals Full-text Database รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทสจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง/61 ล้านบทความ URL:http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx… 
3.
ฐานข้อมูล China Masters' Theses Full-text Database: เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3.2 ล้านบทความ URL : http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx…
4.
ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Full-text Database รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสนบทความ 
URL: http://oversea.cnki.net/kns55/brief/result.aspx…
5.
ฐานข้อมูล China Reference Works Online รายละเอียด :เป็นฐานที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น 
URL: http://gongjushu.oversea.cnki.net/oversea/default.aspx
เอกสารคู่มือสำหรับการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://www.uni.net.th/UniN…/trialDB/2018-CNKI/User_guide.rarสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 0-5377-6020 ต่อ 116

ทรัพยากรใหม่