เปิดรับนักศึกษา อบรมเชิงปฏิบิติการเรื่องความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT)

เปิดรับนักศึกษา อบรมเชิงปฏิบิติการเรื่องความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT) 
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่ยังสอบ EIT ไม่ผ่าน (ตรวจสอบได้ที่ http://exitexam.crru.ac.th/Login.aspx)


เข้าอบรมวิชา Word ,Excel และ PowerPoint

- Word วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 จำนวน 60 คน
- Excel
วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 จำนวน 60 คน

- PowerPoint วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 จำนวน 60 คน

เวลา 8.00- 17.00 น.
ณ ห้อง E-learning ชัน 3 อาคารยุราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ลงทะเบียนก่อนได้สิทธ์ก่อน ปิดรับสมัครเมื่อเต็ม
ประกาศผู้มีสิทธ์อบรมวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ที่ https://www.facebook.com/ittest.crru/

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม 

หากไม่มาอบรมหลังจากลงทะเบียนไปแล้ว จะตัดสิทธิการเข้าอบรมฟรีที่ทางสำนัก ฯ จะจัดขึ้นอีกในอนาตค 
มีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม 053776020 ต่อ 114 คุณปรัชญา 
คุณประสิทธิ์  คุณพีระ

ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/LdyXZr

 

ทรัพยากรใหม่