ปิดให้บริการวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

ประกาศปิดให้บริการวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561

เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM)

ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถคืนทรัพยากรสารสนเทศได้ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561

โดยไม่เสียค่าปรับ

ทรัพยากรใหม่