ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO สำหรับบุุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ EBSCO สำหรับบุุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง Training สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารยุพราชวิทยมงคล วิทยากรบรรยายโดย คุณกัญญากานต์  นนทิวัฒน์วณิช ตำแหน่ง Regional Manager, Thailand & Indo-China จากบริษัท EBSCO Information Service 

ฐานข้อมูลที่อบรม

1.    Academic Search Complete

2.    Communication & Mass media

3.    Complete Computer & Applied Science

4.    Education Research Complete

5.    H.W.Wilson

6.    Ebook Collection

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2rcbPXA  ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนฤมล เกรียงเกษม  โทร.0-5377-6020 ต่อ 110 เบอร์โทรภายใน 1340 ต่อ 110  e-Mail : em_narumal_g@crru.ac.thทรัพยากรใหม่