อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาแรกเข้า (กรณีสอบไม่ผ่าน)

อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาแรกเข้า (กรณีสอบไม่ผ่าน)
เปิดลงทะเบียน 1 พฤษภาคม ถึง 17 กรกฎาคม 2561 ผ่านทาง ฺhttp://bit.crru.ac.th
ชำระเงิน 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-15.00 น. ที่ กองคลัง
สอบวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง e-learning

ทรัพยากรใหม่