สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องการเมืองการปกครองไทย 2561 : บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องการเมืองการปกครองไทย 2561 : บรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย ในวันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่