ธอส.แจ้งสิทธิในการให้กู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์แจ้งเพิ่มสิทธิพิเศษในการกู้เงินตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย โดยให้นำเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ และค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำมาคำนวณรวมกับเงินเดือนเพื่อพิจารณาวงเงินให้กู้ได้

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่