มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ปริญญาโท) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ lis.human.cmu.ac.th หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 053-943238-40

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่