ม.สุโขทัยธรรมาธิราชประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 7 หลักสูตร คือ

1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในยุค 4.0 (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5-6

2. เทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลังคน (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 3-4

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 9-10

4. การทำวิจัยออนไลน์ 4.0 (Online Research 4.0) (ฝึกปฏิบัติ) รุ่น 9-10

5. การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคล (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5-6

6. เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 5-6

7. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 5-6

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.drmanage.com หรือ http://ird.stou.ac.th/ และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทวัณย์ ธรรมปริพัตรา หมายเลขโทรศัพท์ 087-5045068


ดาวน์โหลด

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่