มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0"

หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะดำเนินการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมการบริการสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0" ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามเอกสารดังแนบ

ดาวน์โหลด

ทรัพยากรใหม่