สกอ.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม "Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-Learning Technologies in CLMV/ASEAN"

ด้วยสถานเอกอัครราชฑูตอินเดียประจำประเทศไทยแจ้งว่า Centre of Development of Advanced Computing (CDAC) จะจัดโครงการฝึกอบรม "Setting up for Sustainable IT Infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-Learning Technologies in CLMV/ASEAN" ณ เมือง Noida สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ให้แก่เยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 4 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

ดาวน์โหลด

แนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่